SmartGIS Portal

Phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu không gian (GeoCMS - Geospatial Content Management System) và cổng dữ liệu không gian (GeoSpatial Portal) mạnh mẽ, đầy đủ tính năng được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam (trên cơ sở phần mềm GIS trực tuyến) cho mục đích triển khai các hệ thống quản lý dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành trên nền GIS và các cổng cung cấp, chia sử dữ liệu không gian, bản đồ trực tuyến cho các đối tượng khách hàng là các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp

Tính năng

SmartGIS Portal

Kho dữ liệu không gian

  Lưu trữ và quản lý kho dữ liệu không gian (vector), dữ liệu thuộc tính (bảng dữ liệu) trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server.

  Nhập, xuất dữ liệu không gian từ các định dạng dữ liệu không gian phổ biến (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF...).

Untitled 1280 × 1280 px 30
Untitled 1280 × 1280 px 31

SmartGIS Portal

Kho dữ liệu số hóa (hồ sơ)

  Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu số hoá, dữ liệu không gian raster (hồ sơ quét, ảnh, văn bản, video, GeoTIFF,...) trong hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc MinIO Server.

  Nhập, xuất dữ liệu số hoá phi cấu trúc từ các định dạng phổ biến (ảnh, video, văn bản...).

SmartGIS Portal

Siêu dữ liệu

  Lưu trữ, quản lý thông tin siêu dữ liệu gắn với dữ liệu không gian (bảng dữ liệu không gian, bản đồ động,...) theo chuẩn ISO 19115 và ISO 19139.

  Lưu trữ, quản lý thông tin siêu dữ liệu gắn với dữ liệu số hoá (tài nguyên) theo chuẩn Dublin Core.

Untitled 1280 × 1280 px 32
Untitled 1280 × 1280 px 33

SmartGIS Portal

Tìm kiếm và khám phá

  Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu không gian qua thông tin siêu dữ liệu.

  Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu số hoá qua thông tin siêu dữ liệu.

SmartGIS Portal

Bản đồ động

  Tạo, quản lý nội dung bản đồ (nhóm lớp, lớp bản đồ) và thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian.

  Hiển thị, truy vấn, cập nhật dữ liệu không gian trên bản đồ.

Untitled 1280 × 1280 px 5
Untitled 1280 × 1280 px 34

SmartGIS Portal

Xuất bản

  Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ (WMS) và dịch vụ dữ liệu (WFS) theo chuẩn OGC hoặc ESRI Open API cho các hệ thống khác truy cập qua AlphaMapX Server.

  Dịch vụ truy vấn danh mục dữ liệu không gian qua siêu dữ liệu theo chuẩn OGC WCS.

  Dịch vụ truy vấn danh mục tài nguyên số qua siêu dữ liệu theo chuẩn thư viện Z39.50.

SmartGIS Portal

Chia sẻ

  Chia sử dữ liệu không gian giữa các tổ chức.

  Chia sẻ bản đồ giữa các tổ chức.

Untitled 1280 × 1280 px 35
Untitled 1280 × 1280 px 36

SmartGIS Portal

Mở rộng

  Khung phát triển (framework) ứng dụng để phát triển các mô-đun mở rộng chức năng quản trị, cập nhật, xử lý dữ liệu không gian theo nhu cầu.

  REST SmartGIS Portal API (bản đồ, dữ liệu,...) để phát triển các ứng dụng hiển thị, truy vấn,... bản đồ, dữ liệu không gian theo nhu cầu.

SmartGIS Portal

Kiểm soát truy cập

  Phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu không gian, bản đồ động, dữ liệu số hóa.

  Cấp quyền và kiểm soát truy cập các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ danh mục dữ liệu không gian, dịch vụ danh mục tài nguyên số.

Untitled 1280 × 1280 px 37