SmartGIS Server

Phần mềm GIS Server/Map Server cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), Esri's open APIs và XYZ Tiles.

Tính năng

SmartGIS Server

Cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

  Cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tile (Mapbox Vector Tiles), Esri's open API.

SmartGIS Server
SmartGIS Server 1

SmartGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ QGIS

  Plugin SmartGIS Publisher for QGIS cho phép xuất bản bản đồ QGIS Desktop thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu SmartGIS Server.

SmartGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ ArcMap

  Extension SmartGIS Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu SmartGIS Server.

SmartGIS Server 1 1
SmartGIS Server 2

SmartGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ SmartGIS Editor

  Xuất bản bản đồ SmartGIS Editor thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu SmartGIS Server.

SmartGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ XYZ Tiles từ dữ liệu ảnh (raster) và dữ liệu Pre-Tiled Cache

  Hỗ trợ xuất bản dịch vụ bản đồ theo chuẩn XYZ Tiles từ ảnh các định dạng ảnh: GeoTIFF, JPG,... từ thư mục ArcGIS Cache, tệp MBTiles, thư mục XYZ Tiles...

SmartGIS Server 3
Maps proxy

SmartGIS Server

MapProxy

  Trung gian cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu từ các GIS/Map Server khác: ArcGIS Server, GeoServer,... với khả năng cache bản đồ và kiểm soát truy cập dịch vụ.

SmartGIS Server

SmartGIS Server SDKs

  Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ SmartGIS Server và các GIS/Map Server khác.

  Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

SmartGIS Server 8
SmartGIS Server 10

SmartGIS Server

Kiểm soát truy cập dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

  Xác thực truy cập dịch vụ theo Token Key. Kiểm soát truy cập theo từng dịch vụ, theo domain, theo IP, theo thời hạn, theo hạn mức (quota). Theo dõi lưu lượng (request), tình trạng sử dụng đến từng dịch vụ.

SmartGIS Server

Hỗ trợ nhiều định dạng và chuẩn phổ biến

  Hỗ trợ các định dạng dữ liệu không gian: KML, GeoJSON, Shapefile, File Geodatabase, GML, MBTiles, GeoTIFF, CSV, Excel...

  Hỗ trợ các chuẩn dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu mở: WMS (1.1.0, 1.1.1), WFS (1.1.0, 1.1.1), WMTS (1.0.0), Esri's open APIs, Mapbox Vector Tiles (2.1), XYZ Tiles.

SmartGIS Server 5