Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ với
SmartGIS - Quy hoạch

Dịch vụ tư vấn chuẩn hóa, chuyển đổi CSDL toàn diện, chuyên biệt cho lĩnh vực quy hoạch giúp đảm bảo độ chính xác và đảm bảo tính thời sự của dữ liệu quy hoạch tại địa phương.

Chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu nhanh chóng chính xác SmartGIS

Quy hoach
Untitled design 76

SmartGIS - Quy hoạch

Bước 1: Phân loại, đánh giá dữ liệu sử dụng

Trước khi tiến hành xử lý, thu nhận cơ sở dữ liệu cần đánh giá, phân loại dữ liệu số và tài liệu pháp lý đầu vào theo các tiêu chí:

  Bản đồ pháp lý (bản quét, bản giấy) là bản có dấu, đảm bảo tính pháp lý.

  Các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phải là phiên bản mới nhất, phạm vi mô tả cho toàn bộ đồ án (tránh thu nhận dữ liệu từ quyết định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 1 phần).

  Bản đồ Microstation: là bản đồ phiên bản mới nhất, nội dung tương đương với bản đồ pháp lý (về không gian, về nội dung...): Kiểm tra và thiết lập hệ tọa độ cho bản vẽ Microstation trong trường hợp bản vẽ có hệ tọa độ chính xác, thực hiện nắn/dịch chuyển bản vẽ Microstation trong trường hợp bản vẽ có hệ tọa độ không chính xác.

  Dữ liệu về thửa đất (nếu có): thông tin đã được chuẩn hóa về mã xã, số tờ bản đồ, số thửa đất, các thuộc tính khác,...

  Rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan.

SmartGIS - Quy hoạch

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng Microstation sang định dạng dữ liệu GIS phục vụ thu nhận các lớp dữ liệu GIS quy hoạch.

Untitled design 77
Untitled design 78

SmartGIS - Quy hoạch

Bước 3: Xuất ảnh và nắn ảnh phục vụ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu

Xây dựng bản đồ ảnh (raster) từ định dạng Microstation phục vụ kiểm tra, đối chiếu sản phẩm cơ sở dữ liệu cuối cùng.

SmartGIS - Quy hoạch

Bước 4: Thu nhận thuộc tính không gian và thuộc tính của các đối tượng quy hoạch

  Ranh giới đồ án quy hoạch.

  Khu quy hoạch.

  Ô quy hoạch.

  Ô chức năng sử dụng đất.

  Lô đất.

  Các lớp dữ liệu hiện trạng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Untitled 1280 × 1280 px 2
Untitled 1280 × 1280 px 4

SmartGIS - Quy hoạch

Bước 5: Kiểm tra, chuẩn hóa và đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu

  Kiểm tra chất lượng dữ liệu không gian quy hoạch so với bản đồ pháp lý.

  Kiểm tra chất lượng dữ liệu thuộc tính quy hoạch so với bản đồ, thuyết minh, quyết định phê duyệt quy hoạch.

  Đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu để tích hợp lên hệ thống.

Một số vấn đề các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị đang gặp phải khi xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch

Vấn đề về quy trình kỹ thuật

  • Thiếu quy trình kỹ thuật chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch theo yêu cầu lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Vấn đề về mâu thuẫn giữa các loại tài liệu quy hoạch

  • Thiếu quy trình kỹ thuật chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch theo yêu cầu lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
  • Mâu thuẫn khi tiếp biên dữ liệu thuộc các đồ án quy hoạch lân cận nhau
  • Mâu thuẫn giữa bản đồ số Microstation với bản đồ giấy
  • Hệ tọa độ không đồng nhất giữa các đồ án quy hoạch

Vấn đề cập nhật dữ liệu GIS quy hoạch đảm bảo tính thời sự

  • Không có bộ phận chuyên trách và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn phục vụ xử lý dữ liệu GIS và bản đồ quy hoạch
  • Thiếu các công cụ, bản đồ nền tốt để hiệu chỉnh và cập nhật dữ liệu GIS quy hoạch