SmartGIS Editor

Phần mềm WebGIS cung cấp khả năng của một phần mềm Desktop GIS tiêu chuẩn: quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian.

Tính năng

SmartGIS Editor

Quản lý dữ liệu không gian

  Thiết lập và lưu trữ dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server.

  Xuất/Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng dữ liệu GIS phổ biến: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, File Geodatabase, GeoTIFF, ...

Untitled 1280 × 1280 px 38
Untitled 1280 × 1280 px 6

SmartGIS Editor

Quản lý bản đồ động

  Quản lý nội dung bản đồ.

  Thiết lập trình bày bản đồ.

SmartGIS Editor

Khai thác bản đồ

  Hiển thị bản đồ.

  Tìm kiếm trên bản đồ.

  Truy vấn thông tin bản đồ.

  Đo đạc trên bản đồ

Untitled 1280 × 1280 px 40
Untitled 1280 × 1280 px 42

SmartGIS Editor

Cập nhật dữ liệu không gian

  Bộ công cụ cập nhật đối tượng điểm.

  Bộ công cụ cập nhật đối tượng điểmBộ công cụ cập nhật đối tượng đường.

  Bộ công cụ cập nhật đối tượng vùng.

  Bộ công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu.

SmartGIS Editor

Xuất bản bản đồ

  Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu AlphaMapX Server.

  Xuất bản bản đồ số.

Untitled 1280 × 1280 px 41