AlphaMapx Survey

Phần mềm quản lý thu thập dữ liệu (vị trí, thông tin, hình ảnh/video) hiện trường bằng thiết bị di động.

Tính năng

AlphaMapx Survey

Quản lý biểu mẫu thu thập dữ liệu bằng di động

Thiết kế biểu mẫu thu thập.

Quản lý thư viện biểu mẫu thu thập.

Quản lý lớp bản đồ nền (Google, Open Street Map, AlphaMapx,…)

Hiển thị dữ liệu thu thập

Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu thu thập

Cập nhật dữ liệu thu thập theo biểu mẫu

Theo dõi hoạt động thu thập dữ liệu

Phân quyền thu thập dữ liệu theo biểu mẫu.

Xuất/nhập dữ liệu theo biểu mẫu: Excel, CSV, Shapefile, GeoJSON

Đồng bộ dữ liệu của biểu mẫu thu thập với lớp bản đồ AlphaMapx Editor

Alphamapsurvey1
Alphamapsever1

AlphaMapx Survey

Thu thập dữ liệu theo biểu mẫu bằng di động

Nhập dữ liệu theo biểu mẫu thu thập tại hiện trường bằng ứng dụng di động trên Android hoặc iOS

Thu thập vị trí bằng định vị GPS hoặc định vị thủ công trên bản đồ nền. 

Hiệu chỉnh vị trí thu thập trên bản đồ nền.

Hiển thị dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.

Cập nhật dữ liệu theo biểu mẫu thu thập

Tìm kiếm tra cứu thông tin trên biểu mẫu thu thập

Chế độ hoạt động Online/Offline